Dərslər və öyrədən məqalələr

Sayt linklərinin düzəldilməsi üçün Şəkil-xəritənin koordinatlarının təyin edilməsi

< area > teqinin koordinatlarının qiymətləri və yazılışı

area koordinatları necə tapılır? Buna şəkilin (isti nöqtələrin) işarələnməsi də deyilir. İnternetdə çox məqalələr oxudum. Heç samballı cavaba rast gəlmədim. Qaynaqların çoxu koordinatların əllə yazılışından bəhs edir.

Rəs. 1
Koordinatların avtomatik təyin edilməsi haqqında yazanlar lazımsız sözlərə çox yer verərək, başlıca "məhz necə?" sualına cavab vermirlər. Vizual qrafik redaktor DreamWeaver (4-cü versiyadan yuxarı)-lə işləyənlər üçün şəklin isti nöqtələri deyilən hissələrin (ərazilərin) yaradılmasında heç bir çətinlik olmamalıdır. Bu sayt http://shkolasite.ru/html-css/kartyi-izobrazheniya.html sağ olsun, söz açdığımız mövzu burada kifayət qədər savadlı yazılıb. Ancaq, bu məqalədə çoxkünc ərazilərin yaradılmasından heç söz getmir. Ona görə də mən bu məsələni özüm açmağa qərar verdim. Xatırlayaq ki, area teqi şəkilin işarələnməsinə (nişanlanma da deyilir), yəni şəkili, hər biri link olan bir neçə aktiv hissəyə bölməyə (onlara isti ərazilər deyilir) imkan verir. Ərazilər çoxkünc, o cümlədən dördbucaq, üç bucaq və dairə şəklində ola bilər. area teq mütləq "şəkil-xəritə" deyilən map ana teqi içərisində yerləşir. Oyrənmək üçün rəs. 1 də göstərilən şəkildən istifadə edəcəyik.
↓Davamını oxu Ana səhifəyəAna səhifəyə
 

Yazılışı:
<map name="mapname">
<area parametreleri>
</map>

Parametreler:

  • alt - şəkil hissəsi üçün alternativ mətn
  • coords - Aktiv ərazinin koordinatları
  • href - Link keçidinin ünvanını göstərir, o cümlədən başqa şəkilə
  • nohref - Başqa sənədə linki olmayan ərazi
  • shape - Ərazinin forması (aşağıda izah ediləcək)
  • target - Brauzerin sənədi yükləyəcəyi pəncərə və ya freymin adı
  • title - Ərazi üçün kompüter siçanı üstünə gətirilərkən göstərilən mətn
Məhz shape və coords cütü ərazini təyin edir:
dairə üçün: <area shape="circle" coords="X,Y,R".../> - dairənin mərkəzi və radiusu;
dördbucaq üçün: <area shape="rect" coords="X1,Y1,X2,Y2".../> - sol yuxarı və sağ aşağı bucaqlar;
çoxkünc üçün: <a r e a shape="poly" coords="X1,Y1,..,Xn,Yn".../> - çəkilən çox bucaq ərazinin bütün zirvələri.
Koordinatlar şəklin sol yuxarı bucağına nisbətən, pikselle verilir (rəqəmdən sonra px yazılmamalıdır), saat əqrəbi istiqamətində, bütün dönüş bucaqları əhatə olunmaqla. Şəklin işarələnməsi DreamWeaver redaktorunun "Bölünmüş pəncərələr" rejimində aparılır (ingilis versiyonunda çalışanlar üçün - Split). Kompüter siçanının sol düyməsi işarələnəcək rəsmin üzərində basılarkən, şəklin "Xüsusiyyətləri" pəncərəsi açılır (Properties).  Düz bucaq və dairəvi ərazi yaradmaq üçün siçanın düyməsini redaktor pəncərəsinin sol aşağı küncündə yerləşən idarə lövhəsindəki uyğun fiqur üzərində basırıq. Kursoru istədiyimiz ərazinin sol yuxarı küncünə qoyuruq (dairə üçün təxminən saat 22), sol düymə ilə təsdiq edirik və düyməni buraxmadan, kursoru şəkil üzərində istədiyimiz ölçü alınana qədər çəkirik. Düyməni buraxan kimi seçdiyimiz ərazi yarı şəffaf mavi rəngə boyanır. Şəklimizin <img > teqinə avtomatik olaraq ərazilərə uyğun olan, onları təsvir edən şəkil-xəritənin adı parametrəsi əlavə edilir (şəkil-xəritənin "susarkən" təyin edilən adı "map" olacaq, onu dəyişdirə bilərik. Əgər biz bir neçə xəritə yaradsaq o biri xəritlərin adları map2 və s. olacaq). Şəkilin yanına içində ilk cizilən ərazi yerləşən n< map> teqi əlavə olunur (təyin olunan koordinatları yazılır). Yeni ərazilər cizildikcə bu map teqinə yeni işarələdiyimiz <area> teqləri əlavə edilir. Ərazi "bir az" yerinə oturmasa, onu ərazi üsuündə siçanın düyməsini bir dəfə basaraq (irəlidə düymə dəqiqləşdirilməyəndə sol düymə nəzərdə tutulur) ərazini seçirik (ərazinin künclərində əlavə kiçik kvadratlar əmələ gəlir), sonra seçilən ərazi üsütndə bir də siçanın düyməsini basaraq, ərazini lazım olan yerə çəkirik, sonra düyməni buraxırıq. Eyni üsulla ərazini seçərək, darta/sıxışdıra bilərik. Bunun üçün siçanın düyməsi ilə bərabər klaviaturun CTRL düyməsini də istədiyimiz zirvə üstündə basaraq tuturuq, kursoru, lazım olan ölçü alınana qədər sağa və ya sola çəkirik, sonra hər iki düyməni buraxırıq.

Rəs. 2
Dairəvi ərazi 4-nöqtə ilə seçilir("dünya cəhətləri" nöqtələri olduğunu bildiniz) və onların hər hansı biri ilə dartılır/sıxılır. Çoxkünc ərazinin yaradılması yuxarıda təsvir olunandan ciddi fərqlənir. Bəlkə də buna görə müəlliflərin çoxu bu üsulun üstündən keçirlər. Çoxkünc ərazinin yaradılması üçün siçanı idarə lövhəsindəki çox bucaq fiquru üzərində basırıq, sonra kursoru ciziləcək ərazinin ilk zirvə nöqtəsinə gətiririk, əvvəlcə CTRL düyməsini basırıq və ərazi tam bitənə qədər buraxmırıq. Kursoru isə sıra ilə zirvələr üzərinə gətirərək, zirvəni seçmək üçün siçanı basırıq, saat əqrəbi üzrə keçirik növbəti zirvəyə (çox bucağın bükük yerlərinə), sıçanın düyməsini bir dəfə qısa olaraq basırıq (əmin bir hərəkətlə, nə az nə çox vaxt içində), beləliklə axırıncı zirvə qeyd edildikdən sonra, ancaq onda CTRL düyməsini buraxırıq. CTRL düyməsi vaxtından qabaq buraxilsa, yanlış ərazi yaranacaq. Hər hansı ərazini silmək üçün onu yuxarıda deyilən kimi seçərək, Del düyməsini basmaq lazımdır. Çox zaman "əcəmilər" CTRL düyməsini yanlış buraxmaqla, iki nöqtədən ibarət olan "çoxbucaq" yardırlar. Onları avtomatik silmək mümkün deyil (görünmədikləri üçün), ona görə ancaq əllə koddan silmək olar: uyğun <area shape="poly" coords="..."/> teqini taparaq onu silirik. Rəs. 2 də izah etdiyimiz üsulla ərazilər yaradılmışdır. İşləyən misaldır. Kursoru üstünə gətirib yoxlaya bilərsiniz. Qeyd edək, ki rəs. 2 də ərazilər DreamWeaverin göstərdiyi rəngə boyanmışdır. Saytda rənglər görünməyəcək, yalnız rəs. 1 dəki kimi təbi şəkil görünəcəkdir. Sadə olduğu üçün misala düzbucaq ərazi nümunəsi daxil edilməmişdir. "Ev" adli əyri dordbucaq təbii ki çoxbucaq parametrəsi ilə yaradılmışdir. Əyanilik məqsədi ilə "Avtomaşın" ərazisinin zirvələri nömrələnmişdir. (əslində isə Dream nömrələmir!). Misalda həmçinin "Günəş" və "Kompüter" əraziləri də vardır. Söz gəlmişkən, title parametrəsinin istifadə oluna biləcəyinə də internetdə rast gəlmədim.

Maraqlıdır ki, üçbucaq ərazinin təsviri üçün poly (çoxbucaq) parametrəsi istifadə edilməlidir və 3 cüt koordinat lazımdır. Amcaq dördbucaq ərazi yaradmaq üçün xüsusi parametrə sayəsində yalnız 2 cüt koordinat kifayətdir!
Mühüm qeyd. Parametrələri style="float" olan şəkillər Dream-də çətin redakə olunur. Redakə üçün parametrəni müvəqqəti "söndürün" (məsələn qəstdən bir simvolu silərək). Sonra parametrəni yenə bərpa edin.

Adi tekst redaktorlarından istifadə edən arxadaşlar, koordinatları əllə yazmaq məcburuyyətindədirlər. Bu halda grafik redaktor Photoshop-un cəlb edilməsi area koordinatlarını təyin etmək işini xeyli asanlaşdırar. Əvvəlcə Photoshop-la ərazilər işarələndirəcəyimiz şəklin surətini yaradırıq. Bu ehtiyat bizi, iş vaxtı səhvə yol verdikdə, originalımızı xəsərdən saxlar, bununla yanaşı, səkil saytda originlandan fərqli ölçülərlə göstərildiyi halda bu üsul düzgün koordinat təyin edilməsində bəlkə də yeganə üsuldur. Xülasə, şəklin, saytdakı ölçülərdəki surətini yaradırıq. Sonra Photoshop da Info rejimində ("Rəncərə=>Info) siçanı şəkil ərazilərinin nöqtələri üzərində gəzdirərək, lazım olan nöqtələrin koordinatlarını tapırıq (onlar X və Y-lə işarə edilmişdir). Hər dəfə lazım olan nöqtədə dayanaraq, onun koordinaatlarına baxıb, əllə kodun <area> teqinə yazırıq. Əlbəttə, bu üsul Drim-dəkindən qat-qat can sıxıcıdır. Amma, dəqiqdir. Xətkeşə, ştangen xətkeşə, "millimetrəyə", nə bilim, sehirli kimi bir pogram olan DreamWeaverdən isfifadə edə bilməyən, ya istəməyən adamların ağlına gələ biləcək yenə nəyə gərək yoxdur! Verilən məlumatın tamlığı üçün deyim ki "isti ərazilərin" işarələnməsi üçün başqa proqramlar da var:
1) Map Edit
2) HTML Map Designer.
Ancaq onlar bizim söhbənin mövzusu deyil.

Virus iş qovluğunu az istifadə olunan qovluqda gizlətdi

Bir daha Worm.Win32.Radminer.d qovluq virusu haqqında

Əməliyyat sistemi Windows XP-Professional + SP3

Niyə mən, bu günə qədər internetdə xorla yazılanlara əsasən, kompüterlərə kənardan (adətən fleş disk ilə) girən və yalnız fleşdəki qovluqları başqa yerlərə gizlədən bu virusun adını çəkdim? Çünki davranışına görə ona daha çox uyğundur. Bəlkə bu virusun özüdür, ya bəlkə onun bir növüdür. Sinifləməyə mütəxəsislər baxsınlar. Məziyyət belədir:
Virus OLMASIN!
Adi bir iş səhəri mən bilgisayarda əsas iş qovluğumun qeyb olduğunu gördüm. Hansı hissləri yaşadığımı anlarsınız. Mən onu "toz basmış" köhnə bir qovluğun içində tapdım. Aydındır ki, onu oraya özüm yazmazdım.
İnternetdə bir şey tapmadım, özüm vəziyyətdən çıxmağa məcbur oldum. İlk əvvəl sistemin disk yoxlaması proqramını çalışdırdım (parametrələri«Sistem xatalarını avtomatik düzəlt» və «Zədələnmiş sektorları yoxla və düzəlt». (c:\ disk son növbədə, çünkü bunun üçün sistemin yenidən yüklənməsi tələb olunur). Antivrusu tam yoxlama rejimində çalışdırdım. Əməliyyat əlbəttə ki, tez bitənlərdən deyil, amma nə edəsən, öz materiallmarını saxlamaq üçün vaxt itirməyə dəyər. Sonra qovluğu yerinə çəkdim. İstəmədən hədəf olan kohnə qovluğu sildim. Bu qovluğun içində çox qəribə fayllar vardı: həm adına, həm məzmununa görə mənim materialım olduğuna əmin deyildim. Çox vaxt keçdiyi üçün günaha girmək istəmirəm, hökmən özgə malıydı, demirəm. Diqqət! Qovluq və ya faylların adında *.exe əlavəsi varsa açmadan yox edin! Sistem reyestrində "xəstələnmiş" qovluğun adı iştirak edən ifadələr axtardım (tam söz kimi). Ölçüsu "0" olan bütün yeni qovluq/faylları sildim. Yenidən yüklədim. Hər şey qaydasında oldu. Əlaqəli olan paralel kompüterdə diskləri təzədən format etməyə qərar verdim. Materiallrı Təmiz bilgisayardan köçürdüm.
Niyə Kasperski laboratoriyasına yzamadım? Vaxt yoxdu. Onlar aylarca yzışmağı xoşlayırlar, enində sonunda yenə disk təmizləmədən olmur.

Bölüşək ya yox, budur məsələ

Real Master Web sayt ustalarının nə ilə paylaşmaq istəmədiklərini bilmək üçün sehirikar olmağa gərək yoxdur. Onsuz da aydındır ki, onlar peşə sirrlərini vemək istəmirlər. Hər hansı kiçik-böyük məsələnin ümumi cəhətlərini məmnunluqla izah edərkən, heç bir zaman öz peşələrinin incəliklərini açmazlar. Bu incəliklər çox zaman uzun illər boyu qan-tər nəticəsində, yuxusuz gecələrin və digər "narahatlıqların" sayəsində qazanılır. Əlbəttə bəzi şeylər var ki onları heç bir yerdə tapammazsan, hətta böyük internetdə belə. Çünki ixtira dənizləri heç vaxt bitməz, heç olmasa zaman-zaman ixtiralar açmaq hər bir yaradan adamın vəzifəsidir. Böyüyü, kiçiyi - əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq mütləq öz ixtirasını, bu günə qədər bir insana məlum olmayan həqiqəti. O bir tərəfdən ustadan, "nə bilirəsən çixart mənə ver" tələb etmək, illahım da ki çətin qazanılan bilikləri, ən azından tərbiyəsizlikdir. Bəs nə etməli, heç kimdən bir şey soruşmamalı? Niyə "yox", "ustadan soruş, özün işsiz oturma" (internet atalar sözü). Bur müzakirə saytında iştirakçı yazıb ki, "çox vaxt bilmədiyi sualın cavabı, o fikirləşib "kimədən soruşum, necə soruşum" sualının cavabından əvvəl tapılır". Birinci növbədə sualın cavabını özümüz axtarmalıyıq. Bir də səbirlə, inadla. Bu xassələr öz mükafatını tapacaq mütləq. Tez zaman içində böyük informasiya həcmindən lazım olmayanları atmağı, lazım olanmarı əhəmiyyətinə görə sıralamağı öyrənin. Ustanı başa düşmək olar. Bütün sirrlərini ver, sonra ac qal? Ama bütün ustalar xəsis deyil. Şəklini gördüyünüz oğlan əli açıqlardandır. O öz qrupu ilə neçə ildir camaata pulsuz, sayt düzəltməyin sirrlərini öyrədir . Belə ustalarla bizim vasitəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, çünki ortada dil məsələsi var. Bir də unutmayın ki, hər əmək ödəməyə layiqdir. Yaxşi iş - layiqli ödəməyə.
Siz həmçinin bizdən

Saytlar üzrə interaktiv məsləhətlər

ala bilərsiniz. Mümkün olan köməyi edərik. Biz "hə/yox" və ya "olar/olmaz" məsləhətlərinə pul almırıq.

BlueTooth DUN modeminin bərpası

BlueTooth DUN modem Windows sisteminin naz-qəmzəsi dillər əzbəridir, XP versiyonu da müsəsna olmamaqla. Bir gözəl gün mənim NoteBookumdan BlueTooth DUN modemi "qeyb oldu". O, cib telefonunun kompüterə bağlanmasını təmin edir. Bunun formal səbəbi bundaydı ki, mən göstərilən modemi internetə bağlarkən, səhvən yanındakı BlueTooth PAN Network Adapter düyməsini basdım. Sırf mexanik olaraq - iki işarə yan yanadır. Amma bunun əsil səbəbi Windows sisteminin özündədir - onun sahibləri "dəmir və proqram" sahəsində dünya şahlığı iddialarında olaraq, idarə edilməz biz əjdaha yaratmışlar. Ancaq bu başqa müvzudur. Səhvimi BT DUN modemgörən kimi o saat adapteri söndürdüm. Amma gec idi. Artıq düzgün BlueTooth bağlantısı düyməsinin basılması 633 nömrəli sistem xəbərinin çıxmasına səbəb olurdu (bu kod port başqa əlaqə tərəfindən məşquldur v s. deməkdir)
Qisa bir müddət ərzində məlum oldu ki, xarab olan yalnız BlueTooth rabitəsi deyil, əsas sürətli kabel rabitəsi də xarab olub! Bir biri ilə heç əlaqəsi olmayan sistemlər və bağişlanmaz zərbə. Uzun uzadı incələmələr nəticəsində sürətli kabel rabitəsini kifayət qədər tez bərpa etdmim. Məlum oldu ki TCP/IP parametrələri "avto tapmaq" dan (!) konkret IP qiymətin, ama boş qiymətin, istifadəsinə dəyişdirilibmiş (!) Original deyilmi? BlueTooth-düyməsinin yanlış basılması əlaqəsi olmayan başqa bir funksiyanı pozur, bir də deyil bi neçə. Təsəvvür edin ki, bir namuslu vətəndaş öz maşınını işə salmaq istərkən bilməyərək bəzi səhvə yol verdi. Nəticədə qonşuların maşınları, o cümlədən ola bilər ki Bill Gatesin maşını da, xarab oldu. Belə bir maşının konstruktoruna nə edə bilədulər bəllidir. Amma bu uşaqlar (Windows-luları deyrəm e) hələ sağdır və padşahlıq iddialarından da vaz keçməmişlər.
BlueTooth DUN modemin bərpası bir gün tutdu. Bir günlük çörəyimə onlar şərik oldular. Problemin qisa həlli belədir:
Start -> İdarə paneli -> Telefon & Modem -> Modem -> Əlavə et -> Setup Master "Modemin tipi təyin edilməsin (siyahıdan seçilsin)" pəncərəsinə "quş" qoyuruq ->IV Corporation -> BlueTooth DUN modem -> Davam et -> Ok
Şəkildəki yazılar rusca olduğu üçün böyütmədim. Aydın olmayan bir şey qaldısa mənə bildirin.
Joomla-modulun siçanı basmaqla göstərilməsi
Joomla modulun göstərilməsi
Rəs. 3.
CMS Joomla modulu mətin idarəsində və sayta çıxarılmasıda gözəl vasitədir. Modul istədiyiniz mövqeyə çıxarıla bildiyi üçün, bütün menü elementləri ilə birlikdə və ya seçilmiş elementlərlə - istəyə görə. İnternetdə modul göstərilməsi üsulları haqqında nə qədər istəsəniz material var. Amma, modulun standart yolla deyil, siçanın basılması ilə çıxarılması haqqında heç bir şey tapa bilmədim. Ona görə məsələni özüm həll etməli oldum. Mən məsələni Joomla 1.5 də həll etsəm də, Joomla modulun göstərilməsi təsvir edilən üsul universaldır və bütün versiyonlar üçün yarayır.
Deyək ki bizim kontentimiz var (material, bölüm, kateqoriya), adına "article" deyək. O menü maddəsi "menu1" lə birlikdə (siçan basılarkən) göstərilir. Bizim materialın içində söhbət hər hansı bir mövzudan (mal, xidmət, qaynaq və s.) gedir, mövzu da "modview" adlanan modulda yerləşmişdir. Əgər biz "modview"nu menu1 menüsünə bağlasaq, modul "article"ın materialı ilə bilikdə çıxarılacaq. Bizim halda biz belə istəmirik. Bu cür zəruriyyət tez-tez bir modulda (misalda modview) toplanan, məsələn slayd (galereya), ədəbiyyatın siyahısı (başlığı, mündəricatı ...) və s. göstərərkən meydana çıxır. Modul siçanı basarkən çıxarılmalıdır: materialın bir yerində mövzuya aparan link gözəlcə təşkil edilmişdir (məsələn, təxminən bu şəkildə "Mündəricata (siyahıya, slayda, videoya) burada baxa bilərsiniz.)(Örtün) Düşünürəm, Siz məni başa düşdünüz. Bu mövzu ilə maraqlanan oxucum, nə istədiyini yaxşı bilir. Ancaq bir zaman mən tapa bilmədiyim kimi, o da çözüm üsulunu hələ tapa bilməyib.
Məsələnin həlli mahiyyətinə görə, kontentə bir deyil, iki menü maddəsi təyin etməkdən ibarətdir. Bəli, birinci menü maddəsi menu1 adi şəkildə işləyərək, nəzərdə tutulan hər şeyi sayta çıxarır. Əlavə maddə isə, adına "menu2" deyək, ancaq bizim modulumuz modview-nu çıxartmaq üçün yaradılır və article kontentinə bağlanır. Modul modview isə ancaq yeni menü maddəsi menu2-yə bağlanır (nəzəri cəhətdən, başqa maddələrə də bağlana bilər, menu1 müstəsna olmaqla). Bu məsələnin həllinə açar momentidir. Bunu başa düşüdünüzsə, iş qurtardı, hər şey alınacaq. Kontentin içində article materialına aparan menu2 maddəsinə istinad (link) vardır. Yəni material özünü bir də yükləyərək, menu2-nin bağlı olduğu modulu ekrana çıxardır. Əlbəttə Ajax-texnonojisi daha tez olardı, amma daha da çətindir. Bizim halda, əyləncə-təshil məqsədləri üçün izah edilən üsul kifayət qədər uyğundur.
Fatal error: Call to a member function get() on a non-object in ...\plugins\content\pagebreak.php on line 70
Bu səhv adətən Joomla 1.5 versionuun hər hansı bir katergori mətnində saytın səhifərərə bölünməsinə imkan verən (<hr />) tegiin olmasındadır. Maraqlıdır ki, səhv, göstərilən tegin komment (izahat) halında iştirak etdiyində belə meydana çıxır, məsələn aşağıda göstərilən şəkildə: <!-- hr class="system-pagebreak" title="2" alt="2" / -->
Adı izahat teglərinə icazə verilməsinə rəğmən, bu teg kategori içində işləmir. Ona görə də söhbət müvzusu onan səhv görünərkən ilk növbədə kategoridə (<hr />) teginin olub-olmamasını yoxlayın. Varsa fiziki olaraq silin. =)Bəyəndiyiniz dizayn ()